Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)

Mer mat – fler jobb!

Mer mat – fler jobb är en satsning för att du som företagare inom jordbruk, trädgårds- och livsmedelsföretag ska kunna utveckla dig själv, dina medarbetare och ditt företag för framtiden. Vi boostar dig med företagsanalys, kunskap och matchning av nya medarbetare– så att ditt företag kan utvecklas, växa och producera mer mat. Vi ser fram emot att höra av dig!

På webbplatsen www.matjobb.se kan ni hitta kurser och aktiviteter i projektet.

Kontaktperson på Arbetsförmedlingen i Norrbotten är Staffan Landström 010-486 59 94, staffan.landstrom@arbetsformedlingen.se

Läs mer

Projektet Mer mat fler jobb bidrar till en starkare matproduktion i Sverige. Målet är att företag inom hela livsmedelskedjan, från jordbruk till förädling, lättare ska kunna växa och anställa – och därigenom producera mer mat.

Projektet gör verkstad av livsmedelsstrategin och är ett samarbete mellan Lantbrukarnas riksförbund – inklusive projekten Nya Nätverk och Jobba Grönt, Arbetsförmedlingen, branscherna inom livsmedelsproduktionen, Livsmedelsföretagen, Krinova och Gröna arbetsgivare.  Naturbruksgymnasiernas förening är partner. Projektet pågår mellan 2019 och 2022 och finansieras av Europeiska socialfonden, ESF.

Mötesplats EKO

Projektet Mötesplats EKO syftade till att skapa en mötesplats för ekologiska lantbrukare och rådgivare där man tillsammans utbyter erfarenheter. Målet med projektet är att medverka till att skapa långsiktigt ekonomiskt och ekologiskt hållbara och bärkraftiga företag.

Projektledare: Hulda Wirsén, Hushållningssällskapet
Finansiering: Landsbygdsprogrammet 2014-2020
Samverkan: Ekologiska lantbrukarna, Bodens kommun, Skillingaryds gårdsbutik, Restaurang Roady

Aktiviteter i projektet:

Gemensam uppstartsträff vid Öjebyn Agropark
Tema: Växtodlingsplanering med diskussioner kring sortval, gödsling och ogräshantering. Besök av fältförsöken (sortförsök och demoodling)

Gemensam seminariedag “Försäljning av egna råvaror”
Föredragshållare: Emma Persson (Häradsköps gårdsbutik), Therese Hägglund (Bodens kommun), Nils-Olov Rehnman (repr Ekologiska Lantbrukarna), Restaurang Roady
Inbjudan och program går att läsa HÄR!

Träffar på gård med ERFA-grupp för fårägare
Tematräffar (3 stycken): Bygga stall, Foderkvalitet, Betesplanering

Träffar på gård med ERFA-grupp för nötkreatursägare
Tematräffar (3 stycken): Foderkvalitet och odlingsekonomi, Ekonomistyrning, Betesplanering

Bilden nedan är tagen från den sista aktiviteten, en Betesdag i Ale, där grupperna besökte Nils-Olov & Liselott Rehnman (nötkreatur) och Åsa Wallin (får).

Mötesplats EKO

Bilagor

GRUDE

Projektets syfte är att öka medvetenheten i regionen om potentialen i cirkulär ekonomi och resurseffektivitet – hos offentlig sektor, näringsliv och privatpersoner. Projektet skall bidra till nätverkande inom programområdet (norra Sverige, Norge, Finland).

Vision– nya jobbtillfällen, omställning till cirkulär ekonomi i befintliga kommuner och organisationer och att nya cirkulära tjänster startas upp.

Läs mer på Strukturums webbplats.
Följ projektet på Facebook: https://www.facebook.com/groups/grudejokkmokk/

Koordinator projektägare: Reeta Sipola
Projektledare lokalt: Amanda Mannervik
Projektpartners: LUAS, Strukturum, Sintef (Tromsö, Norge)
Finansiärer: Interreg Nord – Europeiska regionala utvecklingsfonden gnm Länsstyrelsen i Norrbottens län , Lapplands förbund, Region Norrbotten, Lapin ammattikorkeakolu Oy, Luonninvarakeskus, Sparbanken Nord, Jokkmokks Allmänning

Läs mer

More NP Biz

Syftet är att utveckla naturproduktföretagens konkurrenskraft genom att förbättra metoder för kvalitetssäkring av naturprodukter samt genom att främja energieffektiv torkning av naturprodukter. En större tork byggs vid Öjebyn Agro Park utvecklad av de medverkande universiteten. En affärsmodell prövas för samverkan mellan företagen som kan nyttja torken. En mobil tork byggs i Finland som också ska nyttjas i Norrbotten. Torkarna är byggda för att vara energieffektiva och kunna nyttja överskottsenergi. Analysmetoder utvecklas för kvalitetssäkring av torkmetoder och innehåll i produkterna.
Kontaktperson: Helena Zimmer, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
Finansiering: Interreg Nord samt Region Norrbotten
Samverkanspartners: Centria Ostrobothnia (Koordinerar arbetet), LTU och Uleåborgs Universitet

Hitta kontakt

Demoodling – Frilandsodling av grönsaker

En storskalig demonstrationsodling av grönsaker och bär med stor mångfald av grödor och sortvariation anlades på Öjebyn Agro Park. Syftet var att inspirera och sprida kunskap om den norrbottniska trädgårdsodlingen. Genom att visa på möjligheter av vad som kan odlas och olika odlingssystem så att fler ska våga ta steget att starta nya odlingar. En viktig insats var också att upplysa kunder i olika led och slutkonsumenten om lokalodlade trädgårdsprodukter. En ökad efterfråga från konsumenter, i livsmedelsbutiken eller på restaurangen, bidrar till att förbättra förutsättningar för odlarna att få avsättning för produkterna.
Projektledare: Hahn Huynh, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
Finansiering: Landsbygdsprogrammet 2014-2020
Samverkanspartners: Nära Mat och projekt Gröna Näringar

Hitta kontakt

Nya vägar till ökad förädling av bär, svarta vinbär och allåkerbär

I projektet har en förstudie genomförts som ska ge svar på frågan hur en ökad samverkan längs hela värdekedjan kan generera bättre lönsamhet och påskynda nödvändig kommersialisering av nya produkter baserade på svarta vinbär och allåkerbär. Målen ska nås genom nya samverkansformer kring produktutveckling både gällande förädling och förpackning, samt utveckling av nya vägar att producera distribuera och sälja. Det här aktuella projektet fokuserar på svarta vinbär och allåkerbär, men idén kan omsättas på andra frukter och bär. Resultaten ligger bl a till grund för första steget i att etablera ett trädgårdscentrum i Öjebyn.
Projektledare: Sara Byström, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
Finansiering: Tillväxt trädgård

Hitta kontakt

Lönsam Renskötsel

I projektet har ett förändringsarbete genomförts för utveckling av premiumprodukter, ökad tillgänglighet för konsumenter samt en ny affärsmodell för renskötseln som utmanar hur man tidigare gjort affärer.
Projektledare: Helena Zimmer, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
Finansiering: Jordbruksfonden, inom programmet Europeiska Innovationspartnerskap EIP-Agri
Samverkanspartners: Samverkanspartnerskap – Arvidsjaur renslakt, Restaurang Mathias Dahlgren AB, Mausjaur Sameby, V Kikkijaur Sameby, Biergo och Hushållningssällskpet Norrbotten Västerbotten

Hitta kontakt

Genomförande och resultat
Projektet har lett till att renslakteriet infört en differentierad taxa för slakt där renägaren får mer betalt En ny affärsmodell ska främja ökad förädling. Sex produkter är färdiga för lansering och ytterligare ett antal har prövats och behöver utvecklats ytterligare.

Ett hållbarhetsarbete har påbörjats.  I en hållbarhetsanalys genomförd i skogssamebyarna, Mausjaur och V Kikkijaur, finns förslag på hur samebyarna och slakteriet kan gå vidare för att arbete med hållbarhetsarbete med möjligheter till certifiering. Analysen visar att renkött kan ha en mindre negativ miljöpåverkan än mycket annat kött. I projektet har en prototyp för ett varumärke för lansering av premiumprodukter av ren tagits fram “Den rosa renen”. Lanseringen skulle ske under våren 2020, efter det slutseminarium som genomfördes den 9 mars i Stockholm.

Arctic Winery

I projektet ska ett mousserande svartavinbärsvin utvecklas med hjälp av Champagnemetoden. Syftet är att öka förädlingsvärdet för svarta vinbär och därmed ge möjlighet till ökad lönsamhet för odlarna. Produktion av vinet ska ske i Öjebyn och ett bolag är under bildande för att ta tillvara resultaten av projektet i en kommersialisering av vinet efter projektets slut.
Projektledare: Sara Byström, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
Finansiering: Jordbruksfonden, inom programmet Europeiska Innovationspartnerskap, EIP- Agri
Samverkanspartners: Samverkanspartnerskap – Hemmagastronomi, SLU- institutionen för Växtodling, Cold Hand Winery, Danmark, Norrbotten Bär och Grönt, Tryggves konsultbyrå

Hitta kontakt

Investeringsstöd fiskodlingar & kompetensutveckling fiskodlingar

Här redovisas två projekt. Investeringen bestod av dammutbyggnad, utfodringssystem, syrgastillförsel, rördragning, utfiskningsutrustning. Samtidigt/parallellt genomfördes kompetensutveckling av anställda på de båda fiskodlingarna i Lycksele i Västerbotten och i Kusträsk utanför Boden.
Projektledare: Mikael Kivijärvi, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
Finansiering: Landsbygdsprogrammet 2014-2020 samt Havs och fiskerifonden.

Hitta kontakt

Syftet med investeringen har varit att öka anläggningarnas produktivitet och lönsamhet samt förbättra och modernisera vattenbruket. Syftet med kompetensutvecklingen har varit att medarbetare vid fiskodlingen skulle få ny kunskap för att maximalt nyttja effekterna av de nya investeringarna. Projektet har lett till en förbättrad miljö då fiskodlingar i Kusträsk har blivit mer landbaserade och därigenom även en förbättrad arbetsmiljön för de som arbetar där. Med investeringar i nya bassänger och ett nytt system för syretillförsel har kvalitén i produktionen ökat liksom produktivitet och avkastning.

Ny Mat från Arctic

I projektet har livsmedelsföretag inom Interreg Nords programområde i Norge, Sverige och Finland fått möjlighet till utveckling av sina företag och sin kompetens genom seminarier på hemmaplan, gemensamma möten, studiebesök över gränserna samt gemensamma studiebesök i Europa. Fokus har varit utveckling av nya produkter och marknader. Utbyten mellan företagen har varit en central del av projektet.
Projektledare: Helena Zimmer, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
Finansiering: Interreg Nord och regionala projektmedel Länsstyrelsen/region Norrbotten
Samverkansparter: Pro Agria Uleåborg, Finland

Hitta kontakt

Aktiviteter
Tre gränsöverskridande möten har genomförts under projekttiden med seminarier, workshop och studiebesök. Därutöver har ett slutseminarium genomförts i Luleå samt två gemensamma studieresor, varav en till Grüne Woche i Berlin 2018 och den andra studieresan till Tyskland  och Österrike i april 2017.

Totalt har 180 personer deltagit i aktiviteter i Norge, Sverige och Finland, varav 100 är kvinnor och 200 män. Två personer har varit under 25 år, varav en kvinna och en man.

Effekter efter projektets slut
I direkt anslutning till projektets avslut har flera av de medverkande företagen diversifierat med en ökad förädling som följd samt fler anställda.  Flera har också deltagit på Grüne Woche i Berlin året efter studiebesöket där. Vi tror även att projektet bidragit till att stärka det kluster av livsmedelsföretag som vuxit fram i Tornedalen. Då flera av de medverkande företagen var därifrån. Flera medverkande företag har även uppdaterat förpackningar, profilmaterial och sina sociala medier.